Bachmann-Medick, D. (Hrsg.): The Trans/National Study of Culture (Antje Dietze)

Aus Docupedia
Wechseln zu:Navigation, Suche
Bachmann-Medick, D. (Hrsg.): The Trans/National Study of Culture (Antje Dietze)


Link: https://www.connections.clio-online.net/publicationreview/id/rezbuecher-22516


Veröffentlicht am: 15.06.2019


In Materialumgebung für Docupedia-Zeitgeschichte Artikel Cultural Turns


Rezensionen +
Bachmann-Medick, D. (Hrsg.): The Trans/National Study of Culture (Antje Dietze) +
Cultural Turns +
15. Juni 2019 +
Bachmann-Medick, D. (Hrsg.): The Trans/National Study of Culture (Antje Dietze) +
falsch +
Bachmann-Medick, D. (Hrsg.): The Trans/National Study of Culture (Antje Dietze) +